ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

Image

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมอบโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา ค้นหาศักยภาพและความสามารถตนเอง ตลอดจนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยมีกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเงินรายได้คณะฯ ซึ่งคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสมทบทุนเข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานและมูลนิธิต่าง ๆ  คณะฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาและจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสมและความหลากหลายตามความต้องการของนักศึกษา โดยได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและประโยชน์จากการนำทุนการศึกษาไปใช้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีทุนอะไรบ้าง

1.ทุนต้นกล้าบานบุรี

1.1 ทุนต้นกล้าระดับปริญญาตรี จำนวน 7 ภาคการศึกษา จำนวนละ 18,000 บาท รวม 126,000 บาท

1.12 ทุนต้นกล้าระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 ภาคการศึกษา 18,000 บาท รวม 144,000 บาท