วินัยนักศึกษา

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรมของนักศึกษา และธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย จึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษาขึ้น"

วินัยนักศึกษา เป็นเรื่องราวการจัดระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา การที่นักศึกษาเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระเบียบเพื่อให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบย่อมจะต้องได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนด

ทุจริตการสอบ
มีโทษพักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
เสพสารเสพติด
มีโทษพักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
วินัยจราจร
การแต่งกายของนักศึกษา