งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทีมบริหาร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

074-288-020

074-288-500

singtoe.b@psu.ac.th

ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
074-288-640
natthada.ye@psu.ac.th
Diplome de Docteur (Mathematique) UNIVERSITE MONTPELLIER II
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Image

บุคคลากร

Image

นายพงศธร เตชะวัชรานนท์ (พี่แฟร์)

นักวิชาการอุดมศึกษา
วัคซีนฉีดแล้วกันตาย วันไหนหิวตาลายพี่พาไปกินชาบู
074-288-031
pongsatorn.t@psu.ac.th
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Image

นางผณิกา เชาวเหม (พี่ปัทม์)

นักวิชาการอุดมศึกษา
หมูกระทะต้องปิ้ง แต่ถ้าอยากพึ่งพิง มาหาพี่
074-288-033
panika.s@psu.ac.th
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
Image

นางสาวสุพิชชา นพจนสุภาพ (พี่แก้ม)

นักวิชาการอุดมศึกษา
เจ็บแล้วจำคือคน สามตัวบนคือสิ่งที่ต้องการ
074-288-033
supitcha.n@psu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Image

นางสาวอรพณา อังคสุวรรณ (พี่ใหญ่)

นักวิชาการอุดมศึกษา
ความเฮลตี้ คือความเซ็กซี่ที่แท้ทรู
074-288-032
orapana.u@psu.ac.th
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Image

นางสาวอาภานุช เต็มเปี่ยม (พี่หลิ่ว)

นักวิชาการอุดมศึกษา
ถ้าใจเราไม่อ้วน จะกินข้าวนับมื้อไม่ถ้วนก็ย่อมได้
074-288-032
arpanuch.t@psu.ac.th
B.B.A. (การจัดการ(ภาษาอังกฤษ)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์