ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป
(ขาดแคลนทุนทรัพย์)

Image

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน โรงงาน มูลนิธิต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเข้ากองทุนฯ โดยผู้มอบทุนจะกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับทุน และมอบให้คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน

คุณสมบัติขอผู้ขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
  2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ต้องการหาประสบการณ์จากการทำงาน
  4. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาจนสำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  5. ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษวินัยนักศึกษา
Image
Image

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา

  1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ กำหนดให้นักศึกษาทุนเข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมดังกล่าว จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประกอบพิจารณาทุน
  2. นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจิตอาสา
  3. นักศึกษาจะต้องไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากทางคณะฯ
  4. นักศึกษาที่ได้รับทุนยินดีที่จะช่วยเหลือปฏิบัติงานให้หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด