รางวัลนักศึกษา

นักกิจกรรมตัวอย่างด้านวิชาการด้านบริหารด้านจิตสาธารณะระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

นักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหารด้านจิตสาธารณะระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

นักกิจกรรมตัวอย่างด้านวิชาการด้านบริหารด้านจิตสาธารณะด้านวิเทศสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565