สโมสรและชุมนุมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

 ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

BIOTECH CLUB

BIOTECH CLUB

ชุมนุมเคมีสัมพันธ์

ชุมนุมเคมีสัมพันธ์

ชุมนุมสถิติ

ชุมนุมสถิติ

ชุมนุมจุลชีววิทยา

ชุมนุมจุลชีววิทยา

ชุมนุมวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชุมนุมวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชุมนุมฟุตบอล

ชุมนุมฟุตบอล

Ambassador-Vidya

Ambassador-Vidya

ชุมนุมผู้นำเชียร์

ชุมนุมผู้นำเชียร์

ชุมนุมวิชาการ

ชุมนุมวิชาการ

ชุมนุมภาษาต่างประเทศ

ชุมนุมภาษาต่างประเทศ

ชุมนุมดนตรีสากล

ชุมนุมดนตรีสากล

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

ชุมนุมจอกยางเซรามิกส์

ชุมนุมจอกยางเซรามิกส์

ชุมนุมกีฬา

ชุมนุมกีฬา