ข่าวสารกิจกรรมเสริมทักษะคณะวิทยาศาสตร์

ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

100 ชม.
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

10 ชม.
กิจกรรม Y1
เตรียมความพร้อม
ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

10 ชม.
กิจกรรม Y2
เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม
ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

10 ชม.
กิจกรรม Y3
สัมผัสโลกกว้าง
ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

10 ชม.
กิจกรรม Y4
พร้อมสู่วัยทำงาน
ชั่วโมงกิจกรรม

ชั่วโมงกิจกรรม

60 ชม.
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
- จิตสาธารณะและบำเ็ญประโยชน์
- ซื่อสัตย์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- ทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ
- พัฒนาสุขภาพและนันทนาการ
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
- ประชาธิปไตยและภูมิใจในสถาบัน
- เสริมสร้างสมรรถนะสากล
การทักทวง ตรวจสอบ การับนทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม กรณีข้อมูลไม่ปรากฎในระบบสารสนเทศ Transcript PSU หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมหรือข้อมูลมีความผิดพลาด ต้องทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 6 เดือน นับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ

ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์