โครงการเรียนรู้ชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตำบลโคกม่วง

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาเรียนรู้ชุมชน ณ ผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตำบลโคกม่วง ได้เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ลังผึ้งตามมาตรฐานที่ถูกต้อง การล่อผึ้งโพรง  การดูแลรักษาและเก็บผลผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ลองชิมเมนูน้ำผึ้งมะนาว และยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เช่น  ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  ภายในความดูแลของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รูปภาพเพิ่มเติม